ฝนตกวันนี้
แห่ง ปริมาณฝนเฉลี่ย มม.
รายงานตำแหน่งเสี่ยงดินถล่ม
แห่ง
รายงานพื้นที่แล้ง
0 แห่ง
จำนวนจุดความร้อนวันนี้
แห่ง

 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ จ.อุตรดิตถ์ (ปริมาณน้ำฝน ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า)

 คำอธิบายสัญลักษณ์

    ปริมาณฝน
   

    Hotspot
    แปลงปลูกทุเรียน
    หมู่บ้าน
    ขอบเขตตำบล
    ขอบเขตอำเภอ
    ขอบเขตจังหวัด