ครอบครัวสำรวจร่วมออกแบบและกำหนดตำแหน่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

ปฏิบัติงานภาคสนามวิชาระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก GPS ของ นศ.ปี2 สอนโดย อ.อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ

เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย ช่วยจัดทำแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลงของ อ.ปกรณ์ เข็มมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ่านเพิ่ม..

Survey Camp 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศร่วมกับวิทยาลัยน่าน จัดโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่กายภาพของวิทยาลัยน่าน #อย่างมันส์

หลักสูตรเทคโนโลีสำรวจฯ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง โดยเชิญรุ่นพี่ที่จบแล้วมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
 • 5681101 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ 3(3-0-6)
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided
ภาคเรียนที่ 2
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided
ภาคเรียนที่ 2
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided
ภาคเรียนที่ 2
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided
ภาคเรียนที่ 2
 • 2.5 GB Free Photos
 • Secure Online Transfer Indeed
 • Unlimited Styles for interface
 • Reliable Customer Service
 • Manual Backup Provided

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins

อาจารย์ ธีรศักดิ์ อุปการ

ความเชี่ยวชาญ: หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หลักการของการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม (Remote Sensing) หลักการของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System) การจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต พริะภาค

ความเชี่ยวชาญ: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สถิติภูมิสารสนเทศ

อาจารย์ ปกรณ์ เข็มมงคล

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมโยธา การสำรวจและรังวัด การออกแบบผังเมืองและสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง

ความเชี่ยวชาญ: ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้า

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล

ความเชี่ยวชาญ: ระบบประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมสำหรับงานภูมิสารสนเทศ ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศและเว็บแผนที่

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศผ่านระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
http://academic.uru.ac.th/smarturu/

Facebook

ช่องการติดต่อผ่านทาง Facebook เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ https://www.facebook.com/URU.surveygi/

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000