ครอบครัวสำรวจร่วมออกแบบและกำหนดตำแหน่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

ปฏิบัติงานภาคสนามวิชาระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก GPS ของ นศ.ปี2 สอนโดย อ.อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ

เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย ช่วยจัดทำแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลงของ อ.ปกรณ์ เข็มมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ่านเพิ่ม..

Survey Camp 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศร่วมกับวิทยาลัยน่าน จัดโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่กายภาพของวิทยาลัยน่าน #อย่างมันส์

หลักสูตรเทคโนโลีสำรวจฯ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง โดยเชิญรุ่นพี่ที่จบแล้วมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ครอบครัวสำรวจร่วมออกแบบและกำหนดตำแหน่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศได้การจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศบริเวณ อ.ลับแล เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยตั้งแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่เสี่ยงภัยภัยพิบัติ อ.ลับแล

เปิดบ้านสำรวจและภูมิสารสนเทศ : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย ทางหลักสูตรได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีจำนวนกว่า 300 คน โดยจัดพื้นที่ต้อนรับร่วมกับหลักสูตรอื่นๆของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงาน URU Why We Love U "เปิดโลกวิชาการสานฝันสู่วิชาชีพ" 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แบบจำลอง 3 มิติ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับการผลิตแผนที่รายละเอียดสูง

งานวิจัยด้านการสำรวจและภูมิสารสนเทศของอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ณ ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ปฏิบัติงานภาคสนามวิชาระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก GPS ของ นศ.ปี2 สอนโดย อ.อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ

เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย ช่วยจัดทำแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลงของ อ.ปกรณ์ เข็มมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ่านเพิ่ม..

Survey Camp 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศร่วมกับวิทยาลัยน่าน จัดโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่กายภาพของวิทยาลัยน่าน #อย่างมันส์

หลักสูตรเทคโนโลีสำรวจฯ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง โดยเชิญรุ่นพี่ที่จบแล้วมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

เตรียมตัวไป survey camp

9 mins

อาจารย์ ธีรศักดิ์ อุปการ

ความเชี่ยวชาญ: หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หลักการของการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม (Remote Sensing) หลักการของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System) การจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต พริะภาค

ความเชี่ยวชาญ: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สถิติภูมิสารสนเทศ

อาจารย์ ปกรณ์ เข็มมงคล

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมโยธา การสำรวจและรังวัด การออกแบบผังเมืองและสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง

ความเชี่ยวชาญ: ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้า

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล

ความเชี่ยวชาญ: ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศผ่านระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
http://academic.uru.ac.th/smarturu/

Facebook

ช่องการติดต่อผ่านทาง Facebook เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ https://www.facebook.com/URU.surveygi/

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000